NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygskolan

Teoriprov & Språktest

Teoriexamination

Transportstyrelsen införde 2006 ett nytt system för teoriexamination. Teoriproven (LAPL, PPL, CPL, ATPL) genomförs nu på dator med hjälp av ett internetbaserat system som heter PEXO.

Nordvästra Skånes Flygklubb är godkänd som PEXO-Provplats och genomför teoriexaminationer med detta system.

Avgiften för examinationen debiteras av Transportstyrelsen vid skolans anmälan av eleven till Transportstyrelsen/Pexoexamination. Eventuella extra prov (omprov) debiteras på samma faktura som certifikat och uppflygning. En demo-version av Pexosystemet finns här >>.

Teoriexamination för UL-certifikat görs i flygskolans regi och ingår i kursavgiften


Språkkrav

ICAO införde 2008 ett nytt internationellt behörighetskrav på alla som innehar certifikat och flygradiotelefonibehörighet. Förutom att behärska den reglerade flygradiofraseologin måste piloter och flygledare kunna kommunicera med varandra om andra saker än de rent standardiserade trafikmässiga.

Sökande till certifikat och radiotelefonibehörighet ska alltså inte bara prövas i teori och fraseologi som det var tidigare, utan även bedömas enligt de nya kraven på allmäna kunskaper engelska och/eller svenska språket.
Denna bedömning görs genom ett standardiserat språktest - Language Proficiency Test - inför en auktoriserad språkkontrollant

De godkända språkbehörigheterna gäller (8/4 2013) 4 eller 6 år eller "för evigt" beroende på uppnådd behörighetsnivå.

Utan giltig språkbehörighet med godkänd kompetensnivå gäller inte radiobehörigheten och man får som pilot då bara flyga flygplan utan installerad flygradio.

ANM: Certifikatinnehavare som hade formell radiobehörighet den 5/3 2008 har fått temporär schablonmässig språkbehörighet som gäller till mars 2011 (engelska) resp mars 2014 (svenska)
Kravet på språktest/behörighet för att få UL-certifikat och för flygning med UL-flygplan i Sverige togs bort 8 april 2013 - kravet på radiobehörighet gäller fortfarande..


Språkprovet

Provet är inte ett flygradioprov - sådant avlägges som teoriprov och praktiskt prov för uppflygningskontrollanten. Har man flygradiobehörighet så kan man den vanliga flygradiofraseologin - språkprovet bedömer hur väl man förstår och kan göra sig förstådd också på vardags-engelska/svenska när så behövs under flygning.

Alltså, det inte prov på formell radiofraseologi och därför inget att läsa in
Du blir intervjuad kort på engelska och får sedan lyssna på korta ljudfiler och återberätta innehållet på engelska mm. Vill man mjuka upp sin kanske rostiga engelska så kan man ju lyssna på ett kul exempel här >>
Att läsa t.ex en engelsk flygtidning kan också hjälpa lite, liksom att tala engelska med någon om man inte ofta använder engelska t.ex i jobbet

Provet görs individuellt, dvs en person i taget och tar knappt en timme. Hela provet spelas in och ljudfilen plus bedömning/resultat skickas till Transportstyrelsen.
Efter provet får du behörigheten inskriven i certifikatet direkt.

Lista med auktoriserade språkkontrollanter.

NSF maj 2016